image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Klíčany

2. Důvod a způsob založení

Obec Klíčany (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Knihovna
Mateřská školka

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Klíčany
  Ke školce 8 
  250 69 Klíčany

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Klíčany
  Ke školce 8
  250 69 Klíčany

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 284 890 052

 • 4.5 Čísla faxu

 • 284 890 052

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.klicany.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře, pro tyto účely je zřízena Elektronická podatelna ,

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@klicany.cz,

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.8 Další elektronické adresy

  info@klicany.cz
  starosta@klicany.cz
  místostarosta@klicany.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 12127201

kód banky: 0100,  banka: KB

6. IČ

00240303

7. DIČ

CZ00240303

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: